miercuri, 4 martie 2009

Contract de inchiriere (model)

Pentru ca ma chinuiam sa gasesc un model de contract de inchiriere, pun acum unul pentru... cine mai cauta. Un copy/paste in Word, putina asezare in pagina si gata! :) (vedeti ca unele randuri trebuiesc lasate la 1,5 lines paragraph - asta ca sa nu fortezi pe ala de-l completeaza sa inghesuie litere).


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Data ................................

Între:

D-ul / D-na ................................................................. cu domiciliul în ............................... str. ..............................................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ........., et. ......,

ap. ......... sector ........ legitimat/a cu C.I. / Paşaport seria ........, nr. ....................................., CNP. .............................................. eliberat de .................................... data de ....................

în calitate de proprietar în baza actului de proprietate nr. ................................... şi

D-ul / D-na ................................................................. cu domiciliul în ............................... str. ..............................................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ........., et. ......,

ap. ......... sector ........ legitimat/a cu C.I. / Paşaport seria ........, nr. ....................................., CNP. .............................................. eliberat de .................................... data de ....................

în calitate de chiriaş,

a intervenit prezentul contract de închiriere, în următoarele condiţii:

1. Primul, în calitate de proprietar închiriază, iar secundul ia cu chirie apartamentul situat în ..........................................., str. ......................................................................................... nr. ............, bl. .............., sc. ............., et. ............. ap. ............ sector. ............., compus din ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Termenul de închiriere este de ...... luni /ani, cu începere de la data de ............................ până la data de ................................... ;

3. Chiria lunară este de .............. EUR/LEI;

4. Chiria prevăzută în contract va rămâne neschimbată pe o perioadă de ........... luni/ani;

5. Plata chiriei se va face după cum urmează:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

6. În caz de neplată a chiriei, executarea silită se va face în baza contractului de închiriere şi a celorlalte dispoziţii legale ;

7. Chiriaşul este obligat ca la mutarea sa din apartament să predea proprietarului, apartamentul în stare de folosinţă şi curat;

8. Suprafaţa locativă a apartamentului închiriat va fi folosită potrivit destinaţiei sale, chiriaşul neputând să facă modificări de spaţiu la apartament, decât cu acordul prealabil în scris al proprietarului;

9. Proprietarul are dreptul de a verifica periodic (cu obligaţia de a anunţa chiriaşul cu cel puţin 24 ore înainte) modul în care chiriaşul foloseşte şi întreţine apartamentul;

10. Pe durata prezentului contract, cheltuielile de întreţinere (energie electrică, gaze, apă, telefon, etc.) revin în totalitate chiriaşului;

11. În cazul în care chiriaşul nu respectă toate obligaţiile cu privire la plata chiriei, întreţinerii, potrivit dispoziţiilor legale, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea chiriaşului, nescutind chiriaşul de la achitarea lor;

12. Orice defecţiune a apartamentului cum ar fi: ţevi sparte, instalaţii electrice defecte (cu excepţia prizelor şi întrerupătoarelor), inundaţia provocată de vecini, sunt în sarcina proprietarului de a la remedia pe propriile cheltuieli;

13. Daunele pricinuite apartamentului (inundaţii, instalaţii deteriorate, etc.) precum şi eventualele daune pricinuite vecinilor, din vina exclusivă a chiriaşului, vor fi suportate integral de către chiriaş;

14. Rezilierea se face cu acordul ambelor părţi. În cazul în care una dintre părţi doreşte rezilierea prezentului contract, are obligaţia să anunţe în scris, cealaltă parte, cu ......... zile înainte.

CLAUZE SPECIALE:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROPRIETAR, CHIRIAS,

Niciun comentariu: